تفریحات

  • بیس بوردینگ (Base Boarding)
  • قدم زدن روی یخچال های طبیعی
  • اسنوک سواری
  • قایق سواری
  • جاده و لذت رانندگی در مسیرهای جنگلی
خطا شناور در صفحه